Betingelser for sælgere

Betingelser for sælgere

Følgende vilkår gælder for salg af varer på www.danskgenbyg.dk

Aftalen indgås mellem dig og Dansk Genbyg IvS, Lyby Møllevej 1, Ø. Lyby, 7800 Skive. CVR 37460028

Oprettelse som kunde for sælgere

For at få adgang til at sælge varer hos danskgenbyg.dk, skal sælger oprette en kundekonto og læse og bekræfte Dansk Genbygs handelsbetingelser. Sælger skal desuden oplyse bankinformationer, for at modtage betaling for salg.

Annoncer

Med mindre andet er aftalt løber sælgers annonce i 180 dage. Sælger kan i løbet af perioden vælge at skjule annoncen fra danskgenbyg.dk - eksempelvis hvis varen midlertidigt forsøges solgt udenom Dansk Genbyg. Dog reduceres den resterende løbetid på annoncen fortsat mens annoncen er skjult.

Salær

Som udgangspunkt, er det gratis for sælger at afsætte sine produkter via danskgenbyg.dk såfremt produkterne er solgt indenfor en periode på 180 dage.

Sælger angiver sin pris ved annonceoprettelsen, og Dansk Genbyg tillægger et handels salær på 8% der bliver lagt til og samlet udgør købers pris.

Er produkterne ikke solgt indenfor en periode på 180 dage, forbeholder Dansk Genbyg sig retten til at fjerne pågældende annonce fra portalen.

Udbetalinger for solgte produkter, sker til det af sælger oplyste kontonummer. Udbetalinger til sælger, sker senest ved løbende måned + 30 dage, eller første hverdag herefter, forudsat, at både køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser.

Købers fortrydelsesret

Hvis køber ikke gennemfører købet eller gør brug af sin fortrydelsesret genaktiveres annoncen uden forudgående varsel. Som følge af EU forbrugerrettighedsdirektiv indført den 13. juni 2014 kan køber returnere en vare under fortrydelsesfristen også selvom varen er blevet anvendt. Sælger pålægges selv eventuelle tab i forbindelse med en sådan situation.

Fortrydelsesret er alene aktuel for private købere.

Reklamationsret

Såfremt køber benytter sig af sin reklamationsret og retter henvendelse til Dansk Genbyg forbeholder vi os retten til at sende henvendelsen videre til sælger.

Moms mv.

Sælger er ansvarlig for, at skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold håndteres korrekt.

Mangler og reklamation Købeloven gælder for køb af varer hos os. Da vi alene er mellemmand (kommissionær) og/eller formidler, er det i sidste ende dig, der skal honorere erstatnings- og køberetlige krav af enhver art. Fremsætter køber krav over for os, kan vi tilbageholde varen eller afregningen over for dig. Fremsætter køber kravet, efter vi har afregnet over for dig, skal du efter påkrav fra os tilbagebetale en sådan del af afregningen, som er nødvendig for at dække købers krav. Overstiger dette krav det afregnede beløb, skal du også betale os det resterende beløb. Hvis en handel er foretaget som led i dit erhverv, bærer du det fulde ansvar for købers krav, herunder erstatningskrav, medmindre kravet alene kan henføres til vores ansvarspådragende adfærd. Det samme gælder produktansvarskrav. Du er endvidere forpligtet til at refundere os eventuelle udgifter, som vi har afholdt i forbindelse med tilbagetagelse af det solgte ved købers ophævelse af købet.

Ejendomsret

Du indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over de varer der indrykkes til salg, og for at disse er frie og ubehæftede. Du kan kun sælge i eget navn eller med skriftlig fuldmagt fra ejeren.

Miljø

Det er til enhver tid og i alle tilfælde, sælgers ansvar, at såvel nedbrydningsprodukter, overskudsprodukter som nye produkter, lever op til miljømæssige standarder og krav fra miljømyndighederne. Dansk Genbyg har således ikke ansvar for og kan ikke drages til ansvar, for produkter der forsøges solgt via portalen og ikke lever op til miljømyndighedernes krav og standarder.

Dine oplysninger

Som kunde hos Dansk Genbyg er det vigtigt og sælgers eget ansvar at sikre, at dine oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende, fx at e-mail eller bankkontooplysninger er korrekt angivet. Sælger kan altid lave rettelser under 'Min virksomhed'.

Ændring af vilkår

Dansk Genbyg forbeholder os ret til enhver tid at udarbejde tillæg og ændringer til handelsbetingelserne. Du vil få besked via e-mail til den e-mail adresse du har oplyst til os.

Lovvalg og tvister

Medmindre andet følger af lovgivning, der ikke kan fraviges ved aftale, er tvister mellem Dansk Genbyg IvS og sælger undergivet dansk ret og afgøres ved Retten i Viborg efter retsplejelovens regler, herunder reglerne om appel. I sager om forbrugeraftaler gælder retsplejelovens værnetingsregler. Se i øvrigt alt om handelsbetingelser, sortiment og nyheder på www.danskgenbyg.dk